Geachte Lezer,

Alvorens u verder gaat met de aanmelding, willen we u op de hoogte brengen van de vervolgstappen. Om u aan te melden hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens* zullen tevens als start dienen van het digitale dossier van u of van uw kind. Dit dossier wordt voor u inzichtelijk via het digitale patiëntendossier, waar u na aanmelding een uitnodiging van krijgt. We gebruiken uw gegevens en informatie om een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvraag. Vervolgens kunnen we u koppelen aan een behandelaar met de juiste specialisatie en ervaring. Tevens kunnen we zodoende inschatten of uw vraag binnen onze praktijk kan worden opgepakt. Zodoende proberen we te voorkomen dat u na intake nog moet wisselen van behandelaar en/of praktijk.

Wij werken zoveel mogelijk samen met de gemeente en erkennen nadrukkelijk de betrokkenheid van de gemeente in het sociale domein.  De generalisten en/of casusregiseur van de gemeenten kunnen, als zij de casus (weer) gaan overnemen zoveel mogelijk normaliseren, zodat niet meer hulp geboden hoeft te worden door onze praktijk dan nodig is. Zonodig wordt de afstemming tussen de gemeenten en PPBest hierover, georganiseerd.

De contacten met u binnen onze praktijk worden namelijk vergoed door de gemeente waar u woont. Daarom zullen we altijd aan de gemeente een toestemming voor vergoeding vragen. Zodra er meerdere disciplines benodigd zijn die niet binnen onze praktijk voorhanden zijn, zullen wij samen met de gemeente hiermee overleggen.

Na het invullen van de aanmeldgegevens wordt er contact met u opgenomen voor het inplannen van een intakegesprek. Voor de actuele wachttijd verwijzen we u naar de praktijkinformatie op de website. Tijdens het intakegesprek zullen we nader ingaan op uw hulpvraag en zullen we een inschatting maken van de zorgzwaarte. Tevens maken we afspraken over:

  • De doelen waaraan gewerkt moet worden.
  • De behandelvormen die hierbij passend zouden zijn.
  • De duur en frequentie van de behandelafspraken en/of onderzoekstraject.
  • Een evaluatiedatum.

Deze afspraken zullen we vastleggen in een ‘ondersteuningsplan’. Dit plan zal ook zichtbaar zijn in het digitale patiëntendossier.

Na intake vragen we een beschikking aan bij de gemeente waar u woont. Met deze beschikking geeft de gemeente aan de financiële kosten van de afgesproken behandeling te willen dragen. Indien deze beschikking binnen is, kunnen we de start van de behandeling inplannen. We streven ernaar om na de intake binnen 4 weken te kunnen starten met de behandeling.

Bedankt alvast voor uw vertrouwen in onze praktijk en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet Psychologen Praktijk Best!

*Uw gegevens worden behandeld met in acht neming van de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).